Własnym głosem. Edycja druga: równe traktowanie.
Działania w ramach projektu polegają na wsparciu, edukacji oraz budowaniu kultury, która zapewnia szacunek dla różnorodności, zrozumienie problemów rozwojowych czy trudności, przez jakie mogą przechodzić dzieci z autyzmem, depresją czy zaburzeniem odżywiania oraz przeciwdziała dyskryminacji. Projekt składa się z trzech modułów:
Pierwszy - dotyczy budowania świadomości w zakresie zaburzeń i trudności rozwojowych u dzieci, trudności nastolatków związanych z ich postrzeganiem siebie oraz depresją wywołaną trudnościami szkolnymi związanymi ze zdalnym nauczaniem, możliwości, jakie stwarza dzieciom z trudnościami adaptacyjnymi edukacja domowa oraz zapoznaje rodziców/opiekunów z nurtami nowoczesnej, nieopresyjnej edukacji.
Drugi moduł projektu to działania wzmacniające i wspierające - grupa wsparcia w formie warsztatów dla osób, które doświadczały lub doświadczają dyskryminacji ze względu na płeć/tożsamośc płciową w związku z rolami pełnionymi w życiu rodzinnym, społecznym lub zawodowym.
Trzeci moduł - kampania informacyjna - polegająca na sfotografowaniu osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć/tożsamość płciową w kontekście ról pełnionych w życiu rodzinnym, kulturowym, społecznym lub zawodowym, oraz wyborów życiowych - w tym niestereotypowych - oraz opisaniu ich doświadczeń. Kampania będzie promowała równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści.